Luat Minh Khue

lĩnh vực sở hữu trí tuệ

lĩnh vực sở hữu trí tuệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Dịch vụ cung cấp văn bản luật lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Dịch vụ cung cấp văn bản luật lĩnh vực sở hữu trí tuệ
Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam (LAWDATA) là một trong những website đầu tiên tại Việt Nam cung cấp hệ thống văn bản pháp luật miễn phí, đồng bộ, đa dạng thuộc nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau. Lawdata đi sâu vào lĩnh vực xây dựng, tập hợp hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ ngày thành lập nước (1945) đến nay.