Luat Minh Khue

làm thủ tục về thuế

làm thủ tục về thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về làm thủ tục về thuế

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?

Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế ?
1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thoả thuận với người nộp thuế.