Luật sư tư vấn về chủ đề "Law No 31 2009 Qh12"

Law No 31 2009 Qh12 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Law No 31 2009 Qh12.

Nghị quyết 31/2009/NQ-QH12

Nghị quyết <strong>31/2009</strong>/NQ-<strong>QH</strong><strong>12</strong>
Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2010 và bổ sung trương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007 - 2011)

Nghị quyết 11/2007/QH12

Nghị quyết 11/2007/<strong>QH</strong><strong>12</strong>
Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007 - 2011) và năm 2008