Luật sư tư vấn về chủ đề "Law No 47 L Ctn"

Law No 47 L Ctn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Law No 47 L Ctn.

Lệnh 06/L-CTN

Lệnh 06/<strong>L-CTN</strong>
Về việc công bố Pháp lệnh sửa đổi một số điểu của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

Lệnh 25-L/CTN

Lệnh 25-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh về Quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam

Lệnh 15-L/CTN

Lệnh 15-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh về Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân

Lệnh 16-L/CTN

Lệnh 16-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh về Thẩm phán và Hội thẩm Toà án nhân dân

Lệnh 14/L-CTN

Lệnh 14/<strong>L-CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Công nhận và thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của Toà án nước ngoài

Lệnh 12/L-CTN

Lệnh 12/<strong>L-CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Tổ chức Viện kiểm sát quân sự

Lệnh 36-L/CTN

Lệnh 36-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"; Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng và Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi

Lệnh 33-L/CTN

Lệnh 33-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (sửa đổi)

Lệnh 38-L/CTN

Lệnh 38-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh bảo hộ quyền tác giả; Pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông; Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thuỷ văn

Lệnh 37-L/CTN

Lệnh 37-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và Pháp lệnh về Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất tại Việt Nam

Lệnh 31-L/CTN

Lệnh 31-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh Thuế bổ sung đối với hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp vượt quá hạn mức diện tích

Lệnh 34-L/CTN

Lệnh 34-<strong>L/CTN</strong>
Công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh về thuế nhà, đất