Luat Minh Khue

Liên minh hợp tác xã

Liên minh hợp tác xã - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Liên minh hợp tác xã

Liên minh hợp tác xã ?

Liên minh hợp tác xã ?
1. Liên minh hợp tác xã là tổ chức kinh tế - xã hội do các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự nguyện cùng nhau thành lập. Liên minh hợp tác xã được tổ chức theo ngành và các ngành kinh tế. Liên minh hợp tác xã được thành lập ở trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.