Luat Minh Khue

Logic toán

Logic toán - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Logic toán

Logic toán và cơ sở toán học

Logic toán và cơ sở toán học
Ta biết rằng Toán Học là một ngành khoa học lý thuyết được phát triển trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các qui luật của tư duy logíc hình thức.