Luat Minh Khue

luật Hình sự sửa đổi

luật Hình sự sửa đổi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật Hình sự sửa đổi

Một số vấn đề về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 1999

Một số vấn đề về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 1999
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 32/1999/QH 10 về việc thi hành Bộ luật hình sự (BLHS) và Bộ luật này có hiệu lực từ ngày 01-7-2000. Gần 10 năm qua, Bộ luật hình sự đã đi vào cuộc sống, phát huy những hiệu quả tích cực trong cuộc đấu tranh phòng và chống tội phạm, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.