Luat Minh Khue

luật cầm cố

luật cầm cố - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật cầm cố

Luật cầm cố, thế chấp tài sản

Luật cầm cố, thế chấp tài sản
Khi cầm cố tài sản, người cầm cố phải chuyển tài sản đó để cho người nhận cầm cố quản lý và sử dụng. Còn đối với thế chấp tài sản thì người thế chấp được giữ lại tài sản thế chấp, chỉ dùng quyền sở hữu tài sản đó để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ