Luật sư tư vấn về chủ đề "luật dân số"

luật dân số | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật dân số.

Quy định của pháp luật về chính sách dân tộc

Quy định của pháp luật về chính sách dân tộc
Bài viết dươi đây của Luât Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định của pháp luật về chính sách dân tộc theo Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc và văn bản pháp luật liên quan...

Hướng dẫn địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Hướng dẫn địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về quy định của Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số...

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cộng tác viên dân số

Tiêu chuẩn và nhiệm vụ của cộng tác viên dân số
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn và cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về tiêu chuẩn, nhiệm vụ của cộng tác viên dân số, cụ thể theo Thông tư 02/2021/TT-BYT ngày 25/01/2021 của Bộ y tế...

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ
Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về công tác dân số trong tình hình mới theo Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XlI về công tác dân số trong tình hình mới...

Nhiệm vụ, giải pháp điều chỉnh mức sinh phù hợp vùng, đối tượng đến năm 2030 và danh sách tỉnh, thành phố thuộc vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025

Nhiệm vụ, giải pháp điều chỉnh mức sinh phù hợp vùng, đối tượng đến năm 2030 và danh sách tỉnh, thành phố thuộc vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi đã biên soạn, cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nhiệm vụ, giải pháp điều chỉnh mức sinh phù hợp vùng, đối tượng đến năm 2030 và danh sách tỉnh, thành phố thuộc vùng mức sinh áp dụng cho giai đoạn 2020-2025...

Quá trình hình thành của pháp luật về dân số trên thế giới.

Quá trình hình thành của pháp luật về dân số trên thế giới.
Dân số là tổng số dân sống của một nước. Quy mô dân số bị quy định bởi tỷ suất sinh (tính bằng phần nghìn), tỷ suất chết và sự di cư trong quá khứ và hiện tại. Dân số ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của một quốc gia. Vậy chính sách dân số tại các thể chế Nhà nước thể hiện như thế nào?

Gia tăng dân số và những thách thức

Gia tăng dân số và những thách thức
Năm 2001, nước ta bắt đầu thực hiện Chiến lược dân số giai đoạn 2001 -2010 với các mục tiêu: Thực hiện gia đình ít con, khoẻ mạnh, tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Vi phạm chính sách dân số: Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc

Vi phạm chính sách dân số: Cán bộ, công chức có thể bị buộc thôi việc
Sau một thời gian ngắn chúng ta lơi là với các biện pháp xử lý vi phạm Pháp lệnh Dân số, năm 2008 đã có gần 140.000 trường hợp sinh con thứ ba. Đó là số liệu thống kê chưa đầy đủ. Số tỉnh có số sinh con thứ ba tăng nhiều hơn so với những năm trước, điển hình là Sơn La tăng 57,7%, Bắc Ninh tăng 14,1%…

Dân số Việt Nam qua các thời kỳ

Dân số Việt Nam qua các thời kỳ
Dân số trung bình của Việt Nam năm 2008 đã tăng 70.576 nghìn người so với năm 1921 hay cao gấp trên 5,5 lần, bình quân 1 năm tăng 811,2 nghìn người, tương đương mức tăng 1,98%/năm.