Luat Minh Khue

luật đất đia

luật đất đia - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật đất đia

Tái ngũ

Tái ngũ
Luat minh khue. Cho em hoi hien nay em la mot cong dan da hoan thanh nghia vu ve đia phuong em sinh

Tái ngu lai

Tái ngu lai
Luat su cho em. Em đa thuc hien nghia vu quan su hoan thanh ve đia phuong roi hien nay chua het 25

Xin vào đảng

Xin vào đảng
nghiệp,đc học cả văn hóa. Sau này em về đia phương sinh hoạt đoàn. Em xét vào đảng. Hồ sơ đầy đủ. . Thiếu