Luat Minh Khue

luật điều ước

luật điều ước - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật điều ước

Nhận thức về điều ước quốc tế trong bối cảnh hội nhập

Nhận thức về điều ước quốc tế trong bối cảnh hội nhập
Từ một số điều khoản trong Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ, bài viết chỉ ra sự cần thiết có một số quy định trong việc đàm phán, ký kết và gia nhập điều ước quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và nêu lên một suy nghĩ về mối quan hệ giữa điều ước quốc tế và hệ thống nội luật trong bối cảnh toàn cầu hóa.