Luat Minh Khue

luật thừa kế tài sản

luật thừa kế tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật thừa kế tài sản

Một số vấn đề về thừa kế tài sản gửi ngân hàng

Một số vấn đề về thừa kế tài sản gửi ngân hàng
Trong thời gian qua, có nhiều trường hợp cá nhân gửi tiền, vàng, kim khí quý, đá quý tại ngân hàng hoặc sở hữu giấy tờ có giá do ngân hàng, tổ chức tín dụng phát hành nhằm huy động tiền gửi, vốn (gọi chung là tiền gửi tại ngân hàng) qua đời. Từ đó phát sinh vấn đề về thừa kế những tài sản này, xác định ai là người được hưởng di sản, phần di sản được hưởng của mỗi người, pháp luật quy định áp dụng trong trường hợp này ra sao?