Luat Minh Khue

luật thương mại điện tử

luật thương mại điện tử - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về luật thương mại điện tử

Cơ sở hướng tới xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam ?

Cơ sở hướng tới xây dựng khung pháp luật về thương mại điện tử ở Việt Nam ?
Sự bùng nổ của công nghệ thông tin đặt ra những vận hội và thách thức mới, làm thay đổi sâu sắc toàn bộ đời sống kinh tế- xã hội của thế giới và nước ta. Những lợi thế không thể phủ nhận của thương mại điện tử đòi hỏi phải có sự thích ứng nhanh chóng của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.