Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "luật trọng tài"

luật trọng tài | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề luật trọng tài.

Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài

Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của Trung tâm Trọng tài
Trình tự thực hiện: Trung tâm Trọng tài gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam và Sở Tư pháp, nơi Trung tâm Trọng tài đăng ký hoạt động về việc hoàn tất các thủ tục đăng báo, thanh toán xong các khoản nợ và hoàn tất các vụ việc đã nhận;

Đề cương giới thiệu luật trọng tài thương mại 2010

Đề cương giới thiệu luật trọng tài thương mại 2010
Căn cứ Nghị quyết số 551/2007/UBTVQH12 ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XII (2007-2011) và năm 2008. Hội Luật gia Việt Nam được Quốc hội giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo Luật Trọng tài thương mại.

Giới thiệu tóm tắt của hội luật gia Việt Nam trình Quốc hội khóa XII về luật trọng tài của một số nước trên thế giới

Giới thiệu tóm tắt của hội luật gia Việt Nam trình Quốc hội khóa XII về luật trọng tài của một số nước trên thế giới
Kính trình: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII Song song với việc phát triển hoạt động trọng tài, luật trọng tài, hoặc luật trọng tài thương mại, đã được ban hành ở rất nhiều quốc gia. Năm 1985, Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hợp quốc (UNCITRAL) có ban hành Luật Mẫu về Trọng tài Thương mại Quốc tế (sửa đổi năm 2006) và Luật Mẫu này đã được trên 50 quốc gia áp dụng.

Dự thảo báo cáo đánh giá tác động luật trọng tài thương mại (bản báo cáo tóm tắt)

Dự thảo báo cáo đánh giá tác động luật trọng tài thương mại (bản báo cáo tóm tắt)
Trong giao dịch dân sự thường này, nhất là giao dịch kinh tế thương mại, việc phát sinh tranh chấp là không thể tránh khỏi; và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, công bằng các tranh chấp này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo sự yên tâm cho các bên ngay từ khi mới hình thành quan hệ dân sự và cả khi có phát sinh tranh chấp.

Báo cáo đánh giá tác động dự kiến của Luật Trọng Tài (dự thảo 4)

Báo cáo đánh giá tác động dự kiến của Luật Trọng Tài (dự thảo 4)
Mục tiêu quan trọng nhất của Luật Trọng tài là tạo một cơ chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thuận lợi cho các bên, đặc biệt là các bên tham gia các hoạt động thương mại, đầu tư. Trong giao dịch dân sự thường này, nhất là giao dịch kinh tế thương mại, việc phát sinh tranh chấp là không thể tránh khỏi; và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, công bằng các tranh chấp này sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động dân sự, kinh tế, thương mại, đầu tư; tạo sự yên tâm cho các bên ngay từ khi mới hình thành q

Xây dựng Luật Trọng tài thương mại: Cần có một chương riêng về trọng tài thương mại có yếu tố nước ngoài

Xây dựng Luật Trọng tài thương mại: Cần có một chương riêng về trọng tài thương mại có yếu tố nước ngoài
Tiếp thu ý kiến của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc nên đưa phần Trọng tài thương mại (TTTM) có yếu tố nước ngoài ra thành một chương riêng, Ban soạn thảo Luật TTTM (do Hội Luật gia Việt Nam chủ trì) đang gấp rút hoàn thiện Dự thảo Luật TTTM để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.