Luat Minh Khue

mốc địa chính

mốc địa chính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mốc địa chính

Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính (phụ lục 8)

Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính (phụ lục 8)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu biên bản bàn giao mốc địa chính (phụ lục 8) ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính