Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mời Gói Thầu"

Mời Gói Thầu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mời Gói Thầu.

Mẫu thư mời thầu

Mẫu thư <strong>mời</strong> <strong>thầu</strong>
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu thư mời thầu ban hành theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18

Liên danh tham gia gói thầu?

Liên danh tham gia <strong>gói</strong> <strong>thầu</strong>?
theo Nghị định 56/2009/NĐ-CP để tham gia gói thầu xây lắp dưới 5 tỷ thuộc chào hàng cạnh tranh có được