Luật sư tư vấn về chủ đề "management activities"

management activities | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề management activities.

Circular No. 01/2005/TT-BXD guiding in detail the implementation of a number of articles of the Government's Decree No. 126/2004/ND-CP on the sanctioning of administrative violations in urban infrastructure construction and management

Circular No. 01/2005/TT-BXD guiding in detail the implementation of a number of articles of the Government's Decree No. 126/2004/ND-CP on the sanctioning of administrative violations in urban infrastructure construction and management
Circular No. 01/2005/TT-BXD dated January 21, 2005 of the Ministry of Construction guiding in detail the implementation of a number of articles of the Government's Decree No. 126/2004/ND-CP dated May 26, 2004 on the sanctioning of administrative violations in urban infrastructure construction and management and house use management activities