Luat Minh Khue

mẫu sổ

mẫu sổ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về mẫu sổ

Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15)

Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu sổ mục kê đất đai (phụ lục 15) ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Bản đồ địa chính