Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mau So A01 Ts"

Mau So A01 Ts | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mau So A01 Ts.

Thông tư 1-TS/TT

Thông tư 1-<strong>TS</strong>/TT
Hướng dẫn thực hiện về chính sách đối với các đơn vị kinh tế tập thể và gia đình sản xuất kinh doanh khai thác, nuôi trồng, chế biến, hậu cần dịch vụ thuỷ sản

Thông tư 2/TS-TT

Thông tư 2/<strong>TS</strong>-TT
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 125-CT ngày 28-04-1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc xây dựng quy hoạch nuôi trồng thuỷ sản

Quyết định 347-TS/QĐ

Quyết định 347-<strong>TS</strong>/QĐ
Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Trung tâm kiểm tra và cấp giấy chứng nhận chất lượng hàng thuỷ sản xuất khẩu

Quyết định 209-TS/QĐ

Quyết định 209-<strong>TS</strong>/QĐ
Về việc ban hành bản quy định tạm thời định mức cung ứng lương thực đối lưu thu mua thuỷ sản

Quyết định 438/TS-QĐ

Quyết định 438/<strong>TS</strong>-QĐ
Về quyền sử dụng ngoại tệ xuất khẩu thuỷ sản của các đơn vị sản xuất trực thuộc Bộ và quốc doanh đánh cá các tỉnh

Thông tư 5/TT-TS

Thông tư 5/TT-<strong>TS</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97-HĐBT ngày 29/5/1982 của Hội đồng Bộ trưởng về chính sách phát triển nuôi trồng thuỷ sản

Thông tư 05-TS/TT

Thông tư 05-<strong>TS</strong>/TT
Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Nhà nước, quan hệ công tác, lề lối làm việc của Ban Thuỷ sản huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh (dưới đây gọi tắt là huyện)

Thông tư 4/TS-TT

Thông tư 4/<strong>TS</strong>-TT
Hướng dẫn thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số 151-CT ngày 21-06-1986 về tổ chức lại sản xuất nghề cá trên các ngư trường

Thông tư 10/TT-TS-QLHS

Thông tư 10/TT-<strong>TS</strong>-QLHS
Hướng dẫn thực hiện Quy định của Hội đồng Bộ trưởng về việc cho xuất cảnh đi học nước ngoài theo con đường tự lựa chọn

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01-TS )

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01-<strong>TS</strong> )
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-TS)

Mẫu đơn đề nghị (Mẫu D01b-<strong>TS</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu Mẫu đơn đề nghị được ban hành kèm theo Ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011 về Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, y tế; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.