Luat Minh Khue

môi giới tiền tệ

môi giới tiền tệ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về môi giới tiền tệ

Tư vấn thành lập công ty môi giới tiền tệ ?

Tư vấn thành lập công ty môi giới tiền tệ ?
Kính gửi Công ty, Tôi muốn thành lập một công ty môi giới tiền tệ (công ty tư nhân) để môi giới giữa các cá nhân/doanh nghiệp có vốn nhàn rỗi muốn cho vay và các doanh nghiệp cần vay vốn dưới hình thức sàn giao dịch online.

Thành lập công ty môi giới trên thị trường tiền tệ Việt Nam

Thành lập công ty môi giới trên thị trường tiền tệ Việt Nam
Thị trường tiền tệ là một bộ phận của thị trường tài chính - một kênh huy động vốn và luân chuyển vốn to lớn cho nền kinh tế. Đây là thị trường vốn ngắn hạn, nơi mua bán các giấy tờ có giá độ rủi ro thấp, thời hạn ngắn và có tính lỏng cao. Thị trường tiền tệ cũng là tập hợp các thị trường của một số công cụ tài chính riêng biệt như tín phiếu kho bạc, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi…