Luật sư tư vấn về chủ đề "môi trường chiến lược"

môi trường chiến lược | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề môi trường chiến lược.

Đánh giá tác động môi trường là gì ? Đánh giá môi trường chiến lược là gì ?

Đánh giá tác động môi trường là gì ? Đánh giá môi trường chiến lược là gì ?
Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa và đồng thời là nước đang phát triển. Thực tế này đã đặt Việt Nam trước những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện chính sách bảo vệ môi trường. Với tư cách là quốc gia xã hội chủ nghĩa, nơi rừng, đất, các nguồn tài nguyên thiên nhiên được coi là tài sản công

Đánh giá môi trường là gì ? Hoạt động đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược

Đánh giá môi trường là gì ? Hoạt động đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược
Đánh giá môi trường là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các hoạt động phân tích, đánh giá những ảnh hưởng đến môi trường khi triển khai các hoạt động phát triển. Bài viết phân tích, làm rõ sự hình thành và phát triển của đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, cụ thể:

Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường