Luật sư tư vấn về chủ đề "nâng lương trước hạn"

nâng lương trước hạn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nâng lương trước hạn.

Điều kiện nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật ?

Điều kiện nâng lương trước thời hạn theo quy định của pháp luật ?
Thưa luật sư, Tôi là công chức của một sở trực thuộc UBND cấp tỉnh. Vào ngày 19/03/2015 tôi nhận được quyết định bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên: mã số 01.003, xếp bậc 1, hệ số lương 2,34 ( quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2015); thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể ngày 01/01/2014. Năm 2015 tôi nhận được bằng khen của UBND tỉnh là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Án lệ số 13/2017/AL về hiệu lực thanh toán của thư tín dụng (L/C) trong trường hợp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế là cơ sở của L/C bị hủy bỏ

Quyết định giám đốc thẩm số 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10-11-2016 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Thành phố Hồ Chí ...