Luat Minh Khue

ngành Tòa án nhân dân

ngành Tòa án nhân dân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về ngành Tòa án nhân dân

Thực trạng về tình hình xét xử các vụ xâm hại trẻ em trong năm 2009-2010 của ngành Tòa án nhân dân

Thực trạng về tình hình xét xử các vụ xâm hại trẻ em trong năm 2009-2010 của ngành Tòa án nhân dân
Trong những năm qua, nhờ đạt được những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội và sự nỗ lực của Đảng, Nhà nước và toàn dân nên công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em đã có những tiến bộ đáng kể, góp phần cải thiện một bước cuộc sống vật chất và tinh thần của trẻ em Việt Nam.