Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Ngân hàng Việt Nam"

Ngân hàng Việt Nam | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ngân hàng Việt Nam.

Đề cương giới thiệu luật ngân hàng nhà nước Việt nam năm 2003

Đề cương giới thiệu luật ngân hàng nhà nước Việt nam năm 2003
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Luật NHNNVN) đã góp phần quan trọng trong việc hình thành cơ sở pháp lý để đổi mới tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước), đặc biệt trong việc thực hiện các chức năng cơ bản của mình là xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc gia, thanh tra, giám sát có hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng Việt Nam và những vướng mắc về thể chế pháp lý

Ngân hàng Việt Nam và những vướng mắc về thể chế pháp lý
Sau hai năm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới ( WTO), các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế nước ta đều có những thay đổi. Ngân hàng Việt Nam cũng có những thay đổi về quản lý, về điều hành chính sách tiền tệ. Song, Ngân hàng Việt Nam vẫn đang ở tình thế "gà mắc tóc" trong tiến trình hội nhập. Nguyên nhân cơ bản của tình trạng đó là những vướng mắc lớn về thể chế pháp lý đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa được tháo gỡ.

Ngân hàng Việt Nam: Vận may không đến nhiều lần

Ngân hàng Việt Nam: Vận may không đến nhiều lần
Các nhà ngân hàng Việt Nam phải nghiêm khắc nhìn lại, giảm bớt tham vọng- và cả những ảo vọng- cá nhân, để có một cái nhìn nghiêm túc hơn. Thực tại sẽ rất khắc nghiệt nếu chúng ta quên đi những bài học căn bản trong điều hành ngân hàng. Không nên lấy ngắn nuôi dài, không nên lấy tiền thực để nuôi các tài sản ảo, không nên cho vay dựa trên các quan hệ thân hữu, không nên mù quáng theo đuổi lợi nhuận…