Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghi Dinh 51"

Nghi Dinh 51 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghi Dinh 51.

Luật phá sản 2014 số 51/2014/QH13

Luật phá sản 2014 số <strong>51</strong>/2014/QH13
Ngày 19 tháng 06 năm 2014, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội ban hành Luật phá sản 2014, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 thay thế Luật phá sản 2004.