Luật sư tư vấn về chủ đề "nghĩa vụ thành viên hợp danh"

nghĩa vụ thành viên hợp danh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghĩa vụ thành viên hợp danh.

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh ?

Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh ?
1. Thành viên hợp danh có các quyền sau đây: a) Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty; mỗi thành viên hợp danh có một phiếu biểu quyết hoặc có số phiếu biểu quyết khác quy định tại Điều lệ công ty;