Luật sư tư vấn về chủ đề "nghiên cứu pháp luật"

nghiên cứu pháp luật | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nghiên cứu pháp luật.

Khái quát về hoạt động nghiên cứu pháp luật

Khái quát về hoạt động nghiên cứu pháp luật
Khoa học pháp lý là tổng thể tri thức được tích lũy có hệ thống về nội dung, bản chất, phương pháp luận nghiên cứu bộ máy, khái niệm pháp lý, các nguyên lý, tính quy luật của các hiện tượng pháp luật, đời sống pháp luật của xã hội có giai cấp.