Luat Minh Khue

nghiên cứu pháp lý

nghiên cứu pháp lý - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nghiên cứu pháp lý

Đạo văn trong nghiên cứu

Đạo văn trong nghiên cứu
Ở nước ta trong mấy năm gần đây, nạn đạo văn được giới báo chí nhắc đến khá nhiều lần, nhưng phần lớn các trường hợp này thường xảy ra trong lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật.