Luat Minh Khue

nguyên tắc

nguyên tắc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nguyên tắc

Khi quyết định hình phạt Tòa án tuân theo nguyên tắc và căn cứ nào ?

Khi quyết định hình phạt Tòa án tuân theo nguyên tắc và căn cứ nào ?
Quyết định hình phạt là việc Tòa án quyết định áp dụng loại và mức hình phạt cụ thể đối với người phạm tội phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của tội phạm mà họ gây ra. Khi quyết định hình phạt, Tòa án phải tuân theo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc nhân đạo xã hội chủ nghĩa; nguyên tắc cụ thể hóa hình phạt.