Luat Minh Khue

nhận đơn

nhận đơn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhận đơn

Mẫu giấy báo nhận đơn khởi kiện (Mẫu số 02)

Mẫu giấy báo nhận đơn khởi kiện (Mẫu số 02)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu giấy báo nhận đơn khởi kiện (Mẫu số 02) ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao