Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "No 11 2013 Tt Nhnn" - Trang 4

No 11 2013 Tt Nhnn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề No 11 2013 Tt Nhnn.

Thông tư 08/2003/TT-NHNN

Thông tư 08/2003/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thi hành về nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ đối với giao dịch vãng lai của Người cư trú là tổ chức.

Thông tư 08/2005/TT-NHNN

Thông tư 08/2005/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2001 về tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và Nghị định số 69/2005/NĐ-CP ngày 26/05/2005 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2001/NĐ-CP ngày 13/08/2005 của Chính Phủ về tổ chức và hoạt động của ...

Thông tư 21/2009/TT-NHNN

Thông tư 21/2009/<strong>TT-NHNN</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2009/TT-NHNN ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Ngân hàng

Thông tư 04/2002/TT-NHNN

Thông tư 04/2002/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện việc giảm lãi suất cho vay của Ngân hàng thương mại Nhà nước đối với thương nhân khu vực II, III miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc theo quy định tại Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 03/01/2002 của Chính phủ

Thông tư 10/2001/TT-NHNN

Thông tư 10/2001/<strong>TT-NHNN</strong>
hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1127/QĐ-TTg ngày 27/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý nợ vay ngân hàng đối với người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê tại các tổ chức tín dụng

Thông tư 08/2001/TT-NHNN

Thông tư 08/2001/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

Thông tư 07/2001/TT-NHNN

Thông tư 07/2001/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 140/2000/QĐ-TTg ngày 8/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư 06/2001/TT-NHNN

Thông tư 06/2001/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005 đối với hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư 04/2006/TT-NHNN

Thông tư 04/2006/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước

Thông tư 06/2005/TT-NHNN

Thông tư 06/2005/<strong>TT-NHNN</strong>
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ "Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính" và Nghị định số 65/2005/NĐ-CP ngày 19/05/2005 của Chính phủ "Quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày ...

Thông tư 10/2009/TT-NHNN

Thông tư 10/2009/<strong>TT-NHNN</strong>
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2007/QĐ-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng

Thông tư 07/1997/TT-NHNN7

Thông tư 07/1997/<strong>TT-NHNN</strong>7
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 802/TTg ngày 24/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý tồn tại về mở thư tín dụng

Thông tư 05/1997/TT-NHNN17

Thông tư 05/1997/<strong>TT-NHNN</strong>17
Hướng dẫn chuyển đổi và đăng ký Quỹ tín dụng nhân dân, Hợp tác xã tín dụng theo Nghị định số 16/CP ngày 21/2/1997 của Chính phủ

Thông tư 06/1997/TT-NHNN17

Thông tư 06/1997/<strong>TT-NHNN</strong>17
Hướng dẫn thi hành Điều lệ mẫu Quỹ tín dụng nhân dân do Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 29/4/1997

Thông tư 04/1997/TT-NHNN1

Thông tư 04/1997/<strong>TT-NHNN</strong>1
Hướng dẫn xác nhận và phòng toả tín phiếu, trái phiếu ghi sổ phát hành qua Ngân hàng Nhà nước trong quan hệ tín dụng

Thông tư 4/1998/TT-NHNN1

Thông tư 4/1998/<strong>TT-NHNN</strong>1
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 7/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước

Thông tư 43/2014/TT-NHNN

Thông tư 43/2014/<strong>TT-NHNN</strong>
Quy định cho vay bằng ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng vay là người cư trú