Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "No 15 2003 Qd Btp"

No 15 2003 Qd Btp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề No 15 2003 Qd Btp.

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-BTP-BNV

Thông tư liên tịch 01/2009/TTLT-<strong>BTP</strong>-BNV
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và Công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã