Luật sư tư vấn về chủ đề "nước sạch nông thôn"

nước sạch nông thôn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề nước sạch nông thôn.

Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn

Quyết định 10/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi ban hành

Quyết định 10/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi ban hành
Quyết định 10/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn do Tổng cục trưởng Tổng Cục Thủy lợi ban hành