Luật sư tư vấn về chủ đề "Ordinance No 14 2011 Ubtvqh12"

Ordinance No 14 2011 Ubtvqh12 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Ordinance No 14 2011 Ubtvqh12.

Nghị quyết 1023/2011/UBTVQH12

Nghị quyết 1023/<strong>2011</strong>/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc thi hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân

Nghị quyết 1022/2011/UBTVQH12

Nghị quyết 1022/<strong>2011</strong>/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc thi hành Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Thẩm phán và Hội thẩm Tòa án nhân dân

Nghị quyết 794/2009/NQ-UBTVQH12

Nghị quyết 794/2009/NQ-<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Sửa đổi, bổ sung chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức và người lao động của kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 1003/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 03 tháng 3 năm 2006

Nghị quyết 781/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 781/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ Luật tố tụng dân sự cho các Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết 293A/2007/UBTVQH12

Nghị quyết 293A/2007/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ án hình sự quy định tại khoản 1 Điều 170 của Bộ luật tố tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại Điều 33 của Bộ luật tố tụng dân sự cho các toà án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Nghị quyết 545/2007/UBTVQH12

Nghị quyết 545/2007/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, tổ chức của văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị quyết 770/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 770/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán của Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp năm 2009 và năm 2010

Nghị quyết 724/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 724/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường

Nghị quyết 823/2009/UBTVQH12

Nghị quyết 823/2009/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Phê chuẩn việc sửa đổi, bổ sung mục III Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ban hành kèm theo Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban thường vụ quốc hội về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp ...

Nghị quyết 295/2007/NQ-UBTVQH12

Nghị quyết 295/2007/NQ-<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về việc ban hành biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng

Nghị quyết 294A/2007/UBTVQH12

Nghị quyết 294A/2007/<strong>UBTVQH</strong><strong>12</strong>
Về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng