Luật sư tư vấn về chủ đề "Persons on entry eligible"

Persons on entry eligible | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Persons on entry eligible.

Persons on entry eligible for purchase of duty - Free good

Persons on entry eligible for purchase of duty - Free good
This is the content prescribed at the Decision No. 44/2013/QD-TTg dated July 19, 2013 of the Prime Minister amending and supplementing a number of articles of the Regulation on trading in duty-free goods promulgated together with the Decision No. 24/2009/QD-TTg dated February 17, 2009 of the Prime Minister.