Luat Minh Khue

phương pháp tính

phương pháp tính - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phương pháp tính

Khấu hao tài sản cố định và phương pháp tính

Khấu hao tài sản cố định và phương pháp tính
Khấu hao là một thuật ngữ sử dụng trong kế toán mô tả phương pháp phân bổ chi phí của tài sản cố định trong suốt tời gian sử dụng của nó tương đương với mức hao mòn thông thường.