Luật sư tư vấn về chủ đề "Phạm vi hoạt động kinh doanh"

Phạm vi hoạt động kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phạm vi hoạt động kinh doanh.

Phạm vi hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung và Cơ quan thẩm định, cấp giấy phép, giấy chứng nhận ?

Phạm vi hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung và Cơ quan thẩm định, cấp giấy phép, giấy chứng nhận ?
Theo quy định tại điều 2,3 Nghị định 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung: Phạm vi hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không, hoạt động hàng không chung và Cơ quan thẩm định, cấp giấy phép, giấy chứng nhận bao gồm: