Luật sư tư vấn về chủ đề "phân biệt aid"

phân biệt aid | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phân biệt aid.

Phân biệt help, aid và assist

Phân biệt help, aid và assist
Cả ba từ help, aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng. Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp.