Luat Minh Khue

Phân biệt help

Phân biệt help - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Phân biệt help

Phân biệt help, aid và assist

Phân biệt help, aid và assist
Cả ba từ help, aid và assist đều mang nghĩa là trợ giúp hoặc giúp đỡ. Tuy nhiên giữa chúng cũng có sự khác nhau trong cách sử dụng. Help là từ được sử dụng phổ biến hơn cả trong khi giao tiếp.