Luat Minh Khue

Phân biệt special

Phân biệt special - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Phân biệt special

Phân biệt special, especial và particular

Phân biệt special, especial và particular
Special là một tính từ thường gặp, dùng để chỉ những vật, sự việc, con người có đặc điểm hay tính chất khác biệt so với những vật, sự việc, người khác. Khi dùng tính từ special, người nói muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt so với những cái bình thường, thông thường khác (distinguished).