Luật sư tư vấn về chủ đề "phân tích I-O"

phân tích I-O | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phân tích I-O.

Thay đổi cấu trúc kinh tế ở Việt Nam - Cách tiếp cận, phân tích I-O

Thay đổi cấu trúc kinh tế ở Việt Nam - Cách tiếp cận, phân tích I-O
Trong nghiên cứu này, chúng tôi phân tích thay đổi cấu trúc và nguồn tăng trưởng công nghiệp ở Việt Nam thời kỳ 1989 – 2005 bằng việc sử dụng các bảng vào ra (I-O) của Việt Nam năm 1989, 1996, 2000 do Tổng cục Thống kê công bố và bảng I-O mới nhất do nhóm tư vấn chính sách Bộ Tài chính xây dựng vào năm 2005.