Luật sư tư vấn về chủ đề "pháp luật hiện hành"

pháp luật hiện hành | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề pháp luật hiện hành.

Đề nghị làm rõ một số quy định cụ thể liên quan đến điều kiện về vốn pháp định theo pháp luật hiện hành?

Đề nghị làm rõ một số quy định cụ thể liên quan đến điều kiện về vốn pháp định theo pháp luật hiện hành?
Hiện nay, điều kiện về vốn pháp định điều chỉnh theo quy định tại Điều 7 Nghị Định 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 và pháp luật chuyên ngành. Căn cứ để xác định ngành, nghề kinh doanh dịch vụ có điều kiện về vốn pháp định áp dụng theo quy định của Nghị Định 59/2006/ NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh cả điều kiện và quy định của luật chuyên ngành.

Pháp luật hiện hành của Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm

Pháp luật hiện hành của Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm
Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, điều này được thể hiện trong tất cả nghị quyết, văn kiện Đại hội Đảng các cấp, các kỳ Đại hội. Quan điểm nhất quán này được khẳng định cụ thể trong Nghị quyết số 46/NQ-TW ngày 23/2/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.