Luat Minh Khue

Pháp luật về thuế

Pháp luật về thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Pháp luật về thuế

luật về thuế

 <strong>luật</strong> <strong>về</strong> <strong>thuế</strong>
1. Người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong các trường hợp sau đây