Luat Minh Khue

phiên hòa giải

phiên hòa giải - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phiên hòa giải

Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6)

Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu thông báo về phiên hòa giải (Mẫu số 6) ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐTP ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao