Luật sư tư vấn về chủ đề "phí công đoàn"

phí công đoàn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phí công đoàn.

Hướng dẫn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2022

Hướng dẫn thu đoàn phí, kinh phí công đoàn năm 2022
Ngày 01 tháng 10 năm 2021 Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành quyết định số 3308/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022. Theo quyết định này thì việc thu đoàn phí, kinh phí được thực hiện như sau:

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do

Hoàn thiện địa vị pháp lý của công đoàn Việt Nam trước thách thức trong việc tham gia các hiệp định thương mại tự do
Công đoàn được thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Với chức năng đại diện quyền lợi cho người lao động. Việt Nam gia nhập vào các hiệp định thương mại tự do đòi hỏi đổi mới quy định về địa vị pháp lý của Công đoàn như thế nào?

Xây dựng tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh

Xây dựng tổ chức đoàn thanh niên vững mạnh
Tiếp tục phát huy hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, kiện toàn, quản lý và sử dụng hiệu quả lực lượng lực lượng nòng cốt của Đoàn ở các cấp là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng tổ chức Đoàn

Công tác tham mưu, phối hợp của Đoàn thanh niên

Công tác tham mưu, phối hợp của Đoàn thanh niên
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các cá nhân, tập thể liên quan trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như từng nội dung hoạt động cụ thể.

Quyền của thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở

Quyền của thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở
Bài viết này Luật Minh Khuê trình bày và phân tích quy định pháp luật hiện hành về quyền của thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở và các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến hoạt động của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở:

Thủ tục đăng ký công đoàn và công nhận tổ chức công đoàn ?

Thủ tục đăng ký công đoàn và công nhận tổ chức công đoàn ?
Đăng kí công đoàn là thủ tục quản lí của Nhà nước để đảm bảo một công đoàn được thành lập theo đúng quy định và có tư cách pháp nhân. Nói cách khác, đây là thủ tục công nhận từ phía nhà nước. Bài viết phân tích thủ tục đăng ký và công nhận tổ chức công đoàn tại Việt Nam:

Quá trình phát triển của tổ chức công đoàn tại Việt Nam ?

Quá trình phát triển của tổ chức công đoàn tại Việt Nam ?
Ở Việt Nam, công đoàn xuất hiện khá muộn. Công đoàn ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân và cách mạng Việt Nam. Bài viết tập trung phân tích và làm rõ sự ra đời và phát triển của tổ chức công đoàn, cụ thể:

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?

Cơ cấu tổ chức và tài chính của tổ chức công đoàn Việt Nam ?
Vấn đề tổ chức của công đoàn được quy định tại Điều lệ Công đoàn. Theo đó, công đoàn là một hệ thống cơ quan được tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Điều 7 Điều lệ công đoàn được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Công đoàn Việt Nam thông qua ngày 30/7/2013.

Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn Việt Nam ?

Chức năng, quyền hạn và trách nhiệm của công đoàn Việt Nam ?
Tổ chức công đoàn có chức năng chính là gì ? Quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức công đoàn được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện nay ? và một số vướng mắc khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của công đoàn sẽ được bài viết phân tích và làm rõ:

Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2021 ?

Tỷ lệ phân phối kinh phí công đoàn theo quy định mới năm 2021 ?
Theo quy định, công đoàn cơ sở được sử dụng theo tỷ lệ phần trăm trên tổng số thu kinh phí công đoàn tổng số thu đoàn phí công đoàn theo hướng dẫn hàng năm của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và được sử dụng 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.