Luật sư tư vấn về chủ đề "phiếu gửi"

phiếu gửi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phiếu gửi.

Mẫu phiếu gửi

Mẫu phiếu gửi
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu phiếu gửi tài liệu ban hành kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính: