Luật sư tư vấn về chủ đề "phổ biến bài hát"

phổ biến bài hát | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phổ biến bài hát.

Mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975

Mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975
Công ty luật Minh Khuê cung cấp mẫu quyết định cho phép phổ biến bài hát sáng tác trước năm 1975 ban hành kèm theo thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP: