Luật sư tư vấn về chủ đề "phòng thí nghiệm" - Trang 5

phòng thí nghiệm | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề phòng thí nghiệm.

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6865:2001 (ISO 14239 : 1997) về chất lượng đất - các hệ thống ủ trong phòng thí nghiệm để đo quá trình khoáng hoá các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện hiếu khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6865:2001 (ISO 14239 : 1997) về chất lượng đất - các hệ thống ủ trong phòng thí nghiệm để đo quá trình khoáng hoá các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện hiếu khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6865:2001 (ISO 14239 : 1997) về chất lượng đất - các hệ thống ủ trong phòng thí nghiệm để đo quá trình khoáng hoá các chất hữu cơ trong đất ở điều kiện hiếu khí do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)

Quyết định 4697/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng Formaldehyt, các Amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm Azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may

Quyết định 4697/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt phòng thí nghiệm thực hiện việc giám định hàm lượng Formaldehyt, các Amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm Azo trong các điều kiện khử trên sản phẩm dệt may
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC HIỆN VIỆC GIÁM ĐỊNH HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT, CÁC AMIN THƠM CÓ THỂ GIẢI PHÓNG RA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG CÁC ĐIỀU KIỆN KHỬ TRÊN SẢN PHẨM DỆT MAY

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6651:2000 (ISO 11274 : 1998) về chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp trong phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6651:2000 (ISO 11274 : 1998) về chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp trong phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6651:2000 (ISO 11274 : 1998) về chất lượng đất - Xác định đặc tính giữ nước - Phương pháp trong phòng thí nghiệm do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành kèm file tải về (download)

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8845-3:2011 (ISO 5269-3:2008) về Bột giấy – Xeo tờ mẫu trong phòng thí nghiệm để thử tính chất vật lý – Phần 3: Phương pháp thông thường và Phương pháp Rapid-Kothen sử dụng hệ thống nước khép kín

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8845-3:2011 (ISO 5269-3:2008) về Bột giấy – Xeo tờ mẫu trong phòng thí nghiệm để thử tính chất vật lý – Phần 3: Phương pháp thông thường và Phương pháp Rapid-Kothen sử dụng hệ thống nước khép kín
Xem nội dung chi tiết văn bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8845-3:2011 (ISO 5269-3:2008) về Bột giấy – Xeo tờ mẫu trong phòng thí nghiệm để thử tính chất vật lý – Phần 3: Phương pháp thông thường và Phương pháp Rapid-Kothen sử dụng hệ thống nước khép kín kèm file tải về (download)