Luat Minh Khue

phương pháp lập kế hoạch

phương pháp lập kế hoạch - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về phương pháp lập kế hoạch

Kỹ năng lập kế hoạch: Khái niệm, ý nghĩa, phương pháp.

Kỹ năng lập kế hoạch: Khái niệm, ý nghĩa, phương pháp.
Khái niệm: Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định.