Luật sư tư vấn về chủ đề "Phuong Tien Khong Chinh Chu" - Trang 4

Phuong Tien Khong Chinh Chu | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phuong Tien Khong Chinh Chu.

Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng Chu

Quyết định số 106/2009/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Lâm Đồng : Về việc ban hành Chương trình dạy tiếng <strong>Chu</strong>
Về việc Quy định mức thu tiền nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thuỷ lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lương thực; mức thuỷ lợi phí của các công trình thuỷ lợi đầu tư bằng nguồn vốn không thuộc NSNN hoặc có một phần vốn NSNN trên địa bàn tỉnh ...